Đề tài/ dự án CNSH năm 2014
Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu chọn tạo giống Keo tam bội sinh trưởng nhanh phục vụ trồng rừng gỗ lớn
Mục tiêu: Chọn tạo được giống keo tam bội sinh trưởng nhanh có năng suất vượt 15% so với giống đang trồng đại trà trong sản xuất và thích ứng rộng với ít nhất 3 vùng sinh thái trở lên.
Thời gian thực hiện: 2014-2019
Dự kiến kết quả:
- Quy trình công nghệ chọn tạo giống keo tam bội.
- 03-05 dòng keo tam bội sinh trưởng nhanh, chất lượng gỗ tốt, có năng suất vượt 15% so với giống trồng đại trà trong sản xuất.
- 15 ha khảo nghiệm giống tỷ lệ sống ≥ 90%, quy mô 5ha/mô hình/vùng sinh thái.
- 1-2 dòng keo lai tam bội công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật CNSH.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Nghiêm Quỳnh Chi
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu mã vạch ADN (DNA barcode) cho một số loài cây lâm nghiệp gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế.
Mục tiêu: Phát triển và ứng dụng được mã vạch ADN (DNA barcode) đặc trưng đối với một số loài cây lâm nghiệp gỗ lớn, cây lâm sản ngoài gỗ phục vụ giám định, bảo tồn và quản lý trong thương mại.
Thời gian thực hiện: 2014-2017
Dự kiến kết quả:
- Cơ sở dữ liệu ADN - cho từng loài cây gỗ lớn và cây lâm sản ngoài gỗ.
 - Mã vạch ADN đặc trưng đối với từng loại cây nghiên cứu.
- Cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ tra cứu giám định.
- Quy trình giám định ADN cho các loài cây nghiên cứu được công nhận tiến bộ kỹ thuật CNSH.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Hà Văn Huân
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu chọn tạo và đánh giá các dòng xoan ta chuyển gen sinh trưởng nhanh có triển vọng.
Mục tiêu: - Hoàn thiện được quy trình chuyển gen sinh trưởng nhanh vào Xoan ta đạt hiệu quả chuyển gen cao.-  Chọn tạo được giống Xoan ta biến đổi gen sinh trưởng nhanh hơn 25%
Thời gian thực hiện: 2014-2018
Dự kiến kết quả: - Quy trình tạo giống Xoan ta bằng công nghệ chuyển gen đạt hiệu quả chuyển gen cao.
- 2-3 giống (dòng) Xoan ta chuyển gen sinh trưởng nhanh hơn 25% so với giống đối chứng không chuyển gen.
- 01 mô hình trồng Xoan biến đổi gen sinh trưởng nhanh trong điều kiện hạn chế (cách ly vật lý).
- Bộ CSDL sinh học phân tử gen, cấu trúc gen phục vụ đánh gia an toàn sinh học.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Phong
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Phân lập thiết kế gen chịu hạn phục vụ công tác tạo giống ngô biến đổi gen.
Mục tiêu: Phân lập các gen từ sinh vật bản địa và thiết kế được vector biểu hiện chịu hạn hiệu quả để tạo giống ngô biến đổi gen.
Thời gian thực hiện: 2014-2018
Dự kiến kết quả: - Các gen chịu hạn phân lập được từ sinh vật bản địa (đăng ký ngân hàng gen).
- Cấu trúc vector mang gen kháng, biểu hiện chịu hạn hiệu quả (thông qua đánh giá tính chịu hạn nhân tạo trên cây mô hình).
- Cơ sở dữ liệu sinh học phân tử của gen, cấu trúc gen, sản phẩm biểu hiện gen. 
- 2-3 gen chịu hạn có hiệu quả, đảm bảo an toàn sinh học để tạo cây ngô chuyển gen.
- Đăng ký bảo hộ 01 cấu trúc gen.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: .TS. Huỳnh Thị Thu Huệ
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu tạo sự kiện (event) ngô biến đổi gen chịu hạn đáp ứng về an toàn sinh học và có giá trị kinh tế
Mục tiêu: Tạo được sự kiện ngô biến đổi gen chịu hạn hiệu quả so với giống ngô nền/ngô lai truyền thống
Thời gian thực hiện: 2014-2019
Dự kiến kết quả: - Cơ sở dữ liệu sinh học phân tử của gen, cấu trúc gen, sản phẩm biểu hiện gen chuyển trong cây ngô.
- Cơ sở dữ liệu đánh giá tính chịu hạn của cấu trúc gen biểu hiện trong cây ngô ở điều kiện nhân tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.
- 2-3 event ngô chuyển gen chịu hạn hiệu quả.
- Đăng ký bảo hộ SHTT 01 sự kiện ngô chuyển gen chịu hạn.
- Bộ cơ sở dữ liệu của 01 sự kiện chuyển gen đáp ứng tiêu chí đánh giá an toàn sinh học phục vụ đăng ký cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.
- Bộ cơ sở dữ liệu của 01 sự kiện chuyển gen đáp ứng tiêu chí đăng ký khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Nguyễn Xuân Thắng
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu
Mục tiêu: Sản xuất và ứng dụng thành công chế phẩm sinh học phòng trừ có hiệu quả tác nhân gây bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu., góp phần sản xuất hồ tiêu bền vững, hiệu quả, an toàn với môi trường và chất lượng sản phẩm.
Thời gian thực hiện: 2014-2016
Dự kiến kết quả: - Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ tác nhân gây bệnh chết nhanh, chết chậm (CN,CC) hồ tiêu, quy mô 500-1000kg/mẻ, được công nhận là TBKT.
- Quy trình sử dụng hiệu quả chế phẩm phòng trừ bệnh CN-CC cho hồ tiêu.
- 40 tấn chế phẩm có mật độ 108CFU/g. Thời gian bảo quản 1 năm. Hiệu quả phòng trừ bệnh > 80%. Hiệu quả kinh tế tăng ít nhất 15%.
- 04 mô hình/2 điểm  (1 điểm đại diện cho Tây nguyên và 1 cho Đông Nam bộ), quy mô 2ha/mô hình.
- Đào tạo, tập huấn cán bộ kỹ thuật, nông dân sử dụng chế phẩm phòng trừ bệnh CN,CC hồ tiêu
- Chuyển giao công nghệ  sản xuất và cung ứng chế phẩm.- Đăng ký sản phẩm được phép sử dụng phòng trừ bệnh CN, CC.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Hà Minh Thanh
Xem tiếp

Thông báo
Thông báo chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện...
Ngày 22/8/2023, Bộ NN_PTNT ra QĐ Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN đưa vào tuyển chọn,...
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 45
Tổng số lượt truy cập: 2871232
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn