Mẫu đăng ký đề tài\ dự án khoa học
Mẫu đơn đăng ký Tổ chức khảo nghiệm
(13/06/2017): Đăng ký tổ chức khảo nghiệm đánh giá rủi ro giống cây trồng biến đổi gen đối với đa dạng sinh học và môi trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ RỦI RO GIỐNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Kính gửi: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 Tên tổ chức:...................................................................................

Tên người đứng đầu tổ chức:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Fax: 

E-mail: Website……

Căn cứ Thông tư số..........., ngày....... tháng....…. năm....... của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc khảo nghiệm đánh giá rủi ro giống cây trồng biến đổi gen đối với đa dạng sinh học và môi trường, chúng tôi đăng ký được chỉ định là Tổ chức khảo nghiệm đánh giá rủi ro giống cây trồng biến đổi gen đối với đa dạng sinh học và môi trường như sau:

1. Hình thức đăng ký:

- Đăng ký lần đầu   

- Đăng ký bổ sung  

- Tái đăng ký  

2. Đối tượng cây trồng biến đổi gen khảo nghiệm:

3. Hình thức khảo nghiệm:

- Khảo nghiệm hạn chế  

- Khảo nghiệm đồng ruộng diện rộng  

- Khảo nghiệm hạn chế và Khảo nghiệm đồng ruộng diện rộng

Hồ sơ đăng ký chỉ định Tổ chức khảo nghiệm đánh giá rủi ro giống cây trồng biến đổi gen đối với đa dạng sinh học và môi trường bao gồm:

1. Thuyết minh trình độ, năng lực và cơ sở vật chất kỹ thuật của tổ chức;

2. Hồ sơ chứng minh năng lực trình độ và cơ sở vật chất kỹ thuật của tổ chức;

3. Bản sao quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của tổ chức.

 

   .........., ngày....... tháng....... năm..........

  Tổ chức đăng ký

  (Ký tên và đóng dấu)

 

- MAU DON DANG KY TO CHUC KHAO NGHIEM
 
Các bài đã đăng
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH (24/06/2018)
Mẫu thuyết minh năng lực của Tổ chức khảo nghiệm (13/06/2017)
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 72
Tổng số lượt truy cập: 788617
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn