Mẫu đăng ký đề tài\ dự án khoa học
Mẫu thuyết minh năng lực của Tổ chức khảo nghiệm
(13/06/2017):

Mẫu thuyết minh năng lực của Tổ chức khảo nghiệm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM GIỐNG
CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

Tên tổ chức:...................................................................................

Tên người đứng đầu tổ chức:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Fax: 

E-mail: Website……

1. Điều kiện đất đai cho khảo nghiệm diện hẹp

- Địa điểm..

- Diện tích;

- Tình trạng pháp lý của đất (được cấp, thuê....);

- Địa hình: (dốc đồi núi, đồng bằng, ven biển...);

- Loại đất, thành phần cơ giới;

- Lịch sử sử dụng cho đến thời điểm đăng ký;

- Hệ thống tưới tiêu nước và xử lý nước thải, nước mưa;

- Lịch sử úng ngập trong 5 năm gần đây;

- Tình trạng cách ly với các vùng xung quanh;

- Hệ thống thu gom, lưu giữ và xử lý phế thải thực vật;

- Hệ thống bảo đảm an toàn.

2. Điều kiện nhà lưới, nhà kính

- Địa điểm;

- Diện tích;

- Năm đưa vào sử dụng;

- Lịch sử sử dụng cho đến thời điểm đăng ký;

- Tình trạng cách ly vật lý với môi trường bên ngoài;

- Hệ thống tưới và xử lý nước thải, nước mưa;

- Hệ thống thu gom, lưu giữ và xử lý phế thải thực vật;

- Hệ thống bảo đảm an toàn.

3. Điều kiện bảo quản lưu giữ giống cây trồng biến đổi gen và vật liệu từ cây trồng biến đổi gen

- Địa điểm;

- Diện tích;

- Năm đưa vào sử dụng;

- Lịch sử sử dụng cho đến thời điểm đăng ký;

- Tình trạng cách ly vật lý với môi trường bên ngoài;

- Hệ thống bảo đảm an toàn.

4. Điều kiện trang thiết bị

- Thiết bị chung;

- Thiết bị chuyên ngành

5. Lực lượng cán bộ

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn được đào tạo

Công việc được giao hiện nay

Kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo nghiệm

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Cam kết

....... cam kết cung cấp các thông tin nêu trên là đúng sự thất và chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp

....... cam kết chấp hành đúng các quy định về khảo nghiệm đánh giá rủi ro giống cây trồng biến đổi gen đối với đa dạng sinh học và môi trường

  ............., ngày...... tháng..... năm...........

  Tổ chức đăng ký

  (Ký tên và đóng dấu)

- MAU THUYET MINH NANG LUC CUA TO CHUC KHAO NGHIEM
 
Các bài đã đăng
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH (24/06/2018)
Mẫu đơn đăng ký Tổ chức khảo nghiệm (13/06/2017)
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 73
Tổng số lượt truy cập: 788619
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn