Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
( - 06/08/2018):

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộcChương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thuỷ sản từ năm 2019 (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo Quyết định số 3120/QĐ-BNN-KHCNngày 03/8/2018).

1. Điều kiện tham gia:

Tổ chức, cá nhân có đủđiều kiện quy định tại Điều 4 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày26/6/2017 về việc quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thựchiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ tham gia xét duyệt (áp dụng các biểu mẫu theo Thôngtư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017), bao gồm:

2.1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

a/ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chứcchủ trì;

b/ Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

2.2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia(Biểu B1-1-ĐON);

2.3. Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN);thuyết minh dự án SXTN (Biểu B1-2c-TMDA);

2.4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trìnhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Biểu B1-3-LLTC);

2.5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thựchiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốcgia có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);

2.6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mứclương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyêngia);

2.7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợpthực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Biểu B1-5-PHNC);

2.8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê đểthực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (thời gian báo giá khôngquá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh,bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

2.9. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộpcác cơ quan quản lý theo quy định;

2.10. Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và côngnghệ cấp quốc gia phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trườnghợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

a) Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minhchứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệmvụ.

b) Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chứchoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận vềviệc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì đểthực hiện nhiệm vụ

c) Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết chovay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụngđối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩmđịnh kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệmvụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệmvụ;

2.11. Tàiliệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký thamgia tuyển chọn hoặc  giaotrực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồsơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩmđịnh nhiệm vụ.

3. Yêu cầu về hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tham gia giao trực tiếp trìnhbày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tựUnicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 được đóng gói trongtúi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

- Tên nhiệmvụ khoa học và công nghệ (tên, mã số của chương trình -nếu có);

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổchức đã có xác nhận tham gia phối hợp);

- Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệmvà danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

4. Số lượng bộ hồ sơ tham gia bao gồm: 01 bản gốc, 11 bản sao01bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF,không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ

5. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia: trước 17h00 ngày 20/8/2018.

Hồ sơ phải nộp đúng hạn theo thông báo, ngày nhận hồ sơlà ngày ghi của dấu Bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Văn phòng Vụ Khoahọc, Công nghệ và Môi trường (trường hợp gửi trực tiếp).

Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhânđăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằnghồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới và bổ sung hồ sơ phảihoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ sung là bộ phận cấuthành của hồ sơ.

6. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng Ban Điềuhành Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản, Vụ Khoa học, Công nghệ vàMôi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng 104 - A9, số 2 - Ngọc Hà, Ba Đình - Hà Nội. Điện thoại: 024.37347132/024.8436817.

 

* Quyết định số 3120/QĐ-BNN-KHCN trong mục Văn bản mới
 
Thông báo khác
Thông báo chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Thông báo
Thông báo chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện...
Ngày 22/8/2023, Bộ NN_PTNT ra QĐ Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN đưa vào tuyển chọn,...
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 40
Tổng số lượt truy cập: 2871232
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn