Thông báo
Biểu mẫu về dự toán kinh phí áp dụng cho các đề tài nghiên cứu KHCN do Bộ quản lý thực hiện từ năm 2011
(VP CNSH - 08/06/2017):

Vụ Tài chính và Vụ Khoa học, CN &MT, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã sửa đổi và bổ sung các biểu mẫu về dự toán kinh phí áp dụng cho các đề tài nghiên cứu KHCN do Bộ quản lý thực hiện từ năm 2011. Các biểu mẫu dự toán như sau:

Bảng 1. Giải trình kinh phí theo nội dung, khoản, mục

TT

Nguồn kinh phí

Tổng số

Trong đó

Thuê khoán chuyên môn

Nguyên,
vật liệu, năng lượng

Thiết bị, máy móc

Xây dựng, sửa chữa nhỏ

Chi khác

 

Tổng kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.

Ngân sách SNKH:

- Năm thứ nhất:

  + Số tiền (1000 đ)

  + Tỷ lệ (%)

- Năm thứ hai:

  + Số tiền (1000 đ)

  + Tỷ lệ (%)

- Năm thứ ba:

  + Số tiền (1000 đ)

  + Tỷ lệ (%)

- . . . . . :

 

 

 

 

 

 

2.

Các nguồn vốn khác

- Vốn tự có của cơ sở

- Khác (vốn huy động, ...)

 

 

 

 

 

 

Bảng 2. Giải trình kinh phí theo nhóm mục chi (mục lục ngân sách nhà nước)

 

TT

Nội dung

Tổng

KP

NSNN

Trong đó

Nguồn

khác

20..

20..

 

Phần giao khoán

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 4

 

 

 

 

 

 

 

Mục

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

Phân không giao khoán

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 1

 

 

 

 

 

 

 

Mục

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 2

 

 

 

 

 

 

 

Mục

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

B1. KP thực hiện khoán chi (có định mức được phê duyệt)

- Công lao động (phổ thông, kỹ thuật)

- Công tác phí (TT 23 và định mức đơn giá thuê xe trong QĐ được Bộ NN-PTNT ban hành tạm thời)

- Hội nghị, Hội thảo (thông tư 23, 44)

- Vật tự, nguyên vật liệu (nếu đã được ban hành)

- Khác (thông tư 44, QL chung, XD TM, phụ cấp CN...)

B2. KP không khoán

- Các nội dung còn lại

 

Bảng 3.  Giải trình chi tiết theo từng khoản mục

 

TT

Nội dung

ĐV

Số

Đơn giá

Thành

Chia các năm (1000 đ)

 

 

 

lượng

(1000đ)

Tiền

20..

20..

...

I/

Thuê khoán chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

II/

Nguyên vật liệu năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

III/

Máy móc thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

IV/

Xây dựng sữa chữa

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

V/

Chi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bảng 4.  Dự toán chi tiết theo từng nội dung (hoặc từng hoạt động)

 

1. Nội dung 1

 

TT

Nội dung

ĐV

Số

Đơn

Thành

Chia các năm

 

 

 

lượng

giá

Tiền

20..

20..

...

I/

Thuê khoán chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

II/

Nguyên vật liệu năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

III/

Thiết bị máy móc

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

IV/

Xây dựng nhỏ, sửa chữa

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

V/

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nội dung 2

 

TT

Nội dung

ĐV

Số

Đơn

Thành

Chia các năm

 

 

 

lượng

giá

Tiền

20..

20..

...

I/

Thuê khoán chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

II/

Nguyên vật liệu năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

III/

Thiết bị máy móc

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

IV/

Xây dựng nhỏ, sửa chữa

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

V/

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nội dung 3

  . . .

  . . .

 

Ghi chú: Ghi chung được coi như 1 nội dung

Bảng 5  Tổng hợp  kinh phí theo nội dung và tiến độ

 

 

Địa

Thời

Sản

Kinh phí

Ghi

Nội dung

điểm

Gian

phẩm

Tổng

Chia các năm

chú

 

 

 

 

 

20..

20..

...

 

Nội dung 1

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động 1

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động 2

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung 2

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động 1

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động 2

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung 3

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động 1

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động 2

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi chung

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thông báo khác
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Thông báo
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 35
Tổng số lượt truy cập: 2544271
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn